Zbierka bola ukončená 9. marca. Čistý výnos zbierky činí 26 511 EUR.

Za vaše finančné príspevky ďakujú tieto organizácie:

Čo sme spoločne podporili

Zabezpečenie prístupu k vode pre komunity a zvieratá cez opravy studní a vodných zdrojov.

Dodanie zásobníkov vody zdravotným strediskám, ktoré sa nachádzajú v oblastiach vážne postihnutých suchom a sú bez vodného zdroja.

Poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Ako naša pomoc vyzerá

V Turkane sucho pretrváva

Odkedy kenská vláda vyhlásila vo februári 2017 humanitárnu krízu v dôsledku sucha v 23 postihnutých oblastiach zo 47, spadli v marci až máji zrážky roztrúsene v niektorých častiach Turkany. Situáciu to nepatrne zlepšilo. V severných oblastiach sa objavili aj krátke búrky a niektoré časti pohraničných oblastí zozeleneli. Zrejmé náznaky príchodu obdobia dažďov sa však stratili a sucho pretrváva. Pastieri sa so zvieratami presúvali mimo územia Turkany do Ugandy a Južného Sudánu, čím sa vystavujú ohrozeniu ozbrojených útokov, keďže spásajú pastviny iných kmeňov.

Počet detí v uliciach Lodwaru a ďalších väčších miest sa zvyšuje, výraznejšie najmä v období medzi školskými trimestrami, kedy sú školy zatvorené a jedlo v rodinách chýba. Ani v júni nespadlo v Turkane veľa zrážok. Tie, ktoré spadli, predstavovali iba 9 % z normálu. Domácnosti získavajú vodu najmä zo studní, ku ktorým musia prejsť až 10 km tam a späť. Dediny sú roztrúsené po oblasti 1,5-krát väčšej ako Slovensku a funkčných je tu približne 800 vodných zdrojov.

Zvieratá putujú za vodou priemerne 12 km, o dva km viac ako v predchádzajúcom mesiaci. Pretrvávajúce sucho má vplyv aj na výrazné zníženie produkcie mlieka u tiav a kôz. Najmä pre deti pastierov je mlieko nevyhnutné pre ich rast a prežitie. Spoločný prieskum turkanskej vlády a mimovládnych organizácií z júna 2017 hovorí, že viac ako 60 000 detí v Turkane, z ktorých až 17 000 je vážne podvyživených, je v ohrození života.
V dôsledku sucha predovšetkým pastieri, ktorí predstavujú až 60 % miestnej populácie, zažívajú vážny nedostatok jedla a vody – všetko v spojitosti s nedostatočnými službami, ako je prístup na trh, biedna zdravotná starostlivosť, nízka gramotnosť a nepravidelná humanitárna pomoc. Situácia sa stáva zložitejšou cezhraničnými konfliktami, keďže veľa pastierov sa snaží nájsť vodu a pastviny za hranicami krajiny. V oblastiach Todonyang, Ilemi a Oropoi zvieratá zomierajú na pastvinám preplnených pasúcimi sa zvieratami.

Caritas Lodwar v spolupráci so svojimi partnermi vrátane Dobrej noviny naďalej pokračuje v zmierňovaní dôsledkov sucha na obyvateľov Turkany – opravuje studne v dedinách, koordinuje distribúciu jedla najohrozenejším domácnostiam a v pohraničných oblastiach, zabezpečuje jedlo pre dojčiace matky a matky s malými deťmi v zdravotných strediskách, ako aj jedlo pre škôlky. Väčšina medzinárodných a miestnych organizácií sa usiluje realizovať svoje aktivity mimo Lodwaru a aj Caritas Lodwar využíva sieť farností, aby sa pomoc dostala do tých najodľahlejší oblastí.

Dobrá novina podporuje aktivity Caritas Lodwar najmä v oblasti sprístupnenia vody miestnym obyvateľom a ich zvieratám. Rovnakú oblasť podporujú aj medzinárodné organizácie CSR USA, UNICEF a OXFAM GB, ktoré sa sústreďujú na opravu 62 vodných púmp v konkrétnych oblastiach a piatich solárnych vodných púmp. Vďaka dodatočnému vodnému tímu sa od januára do júna podarilo opraviť viac ako 250 vodných zdrojov. Vodní a solárni technici pracujú bez prestávky sedem dní v týždni, aby zabezpečili čistú pitnú vodu pre čo najviac dedín, kde sa vodné pumpy pokazili prílišným používaním.

Aktuálnou urgentnou potrebou diecézneho vodného programu je zakúpenie nového kompresora, aby mohli vyčistiť 20 vrtných čerpadiel zanesených ílovitou hlinou. Starý kompresor sa im totiž po 30 ročnej službe pokazil.

Aktuálna situácia v Keni

Vo februári 2017 kenská vláda vyhlásila humanitárnu krízu v dôsledku sucha v 23 postihnutých oblastiach zo 47. Počet ľudí bez dostatočného prístupu k jedlu sa zdvojnásobil z 1,3 milióna v auguste 2016 na 2,7 miliónov. Takmer 357 300 detí, tehotných a dojčiacich žien trpí podvýživou.

Vynechanie krátkych dažďov koncom roka 2016 núti ľudí prekonávať za vodou oveľa dlhšie vzdialenosti. V niektorých oblastiach musia prejsť až trikrát dlhšiu vzdialenosť, aby si nabrali vodu. Pred suchom im stačilo prejsť napríklad v Turkane asi 8 km.

Komunity, ktoré sa živia chovom dobytka, ho strácajú. Oblasti ako Turkana, Marsabit, Samburu a Mandera hlásia vysoké počty uhynutých zvierat. Podľa UNICEF v dôsledku sucha takmer 175 000 detí prestalo navštevovať školy a predškolské zariadenia.

Mnohé rodiny vynechávajú jedlo, alebo sa oň delia so svojimi zvieratami, hľadajú nové príležitosti na zamestnanie sa mimo poľnohospodárstva, predávajú svoj majetok vrátane zvierat, aby si vedeli zabezpečiť jedlo.

Miestni partneri

Caritas Lodwar

Caritas Lodwar zodpovedá za rozvojové a humanitárne aktivity Katolíckej diecézy Lodwar, ktorá je totožná s administratívnou oblasťou Turkana s rozlohou 77 000 km2. Diecéza má viac ako 53-ročné skúsenosti so zmierňovaním dopadov sucha na obyvateľov Turkany.

Úlohou dvoch vodných tímov je údržba a oprava vodných čerpadiel, inštalácia nových vodných zdrojov s dôrazom na čerpadlá na veterný a solárny pohon. Taktiež mobilizujú a školia komunity, aby sa priučili malým opravám čerpadiel, hygiene a finančne sa podieľali na údržbe svojho vodného zdroja.

Diecéza v súčasnosti spolupracuje najmä s programom Dobrá novina organizácie eRko.

Saleziáni don Bosca

V meste Korr, oblasť Marsabit, sú Saleziáni don Bosca prítomní už takmer 50 rokov. V náročných púštnych podmienkach Korr spravujú zdravotnícke centrum, základnú školu a škôlku, sú aktívni v ďalších 6 strediskách farnosti. Okrem vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pomáhajú miestnemu obyvateľstvu s adaptáciou na zhoršujúce sa klimatické podmienky.

Aktuálna humanitárna pomoc Saleziánov don Bosca v Korr zahŕňa výživové programy pre podvyživené deti školského a predškolského veku, tehotné a dojčiace ženy, ako aj opravu studní a vodných rezervoárov za účelom zlepšenia prístupu k pitnej vode. Humanitárne aktivity v oblasti zastrešuje saleziánska rozvojová organizácia DBDON (Don Bosco Development Outreach Network), dlhodobý partner občianskeho združenia SAVIO.

Kam pomoc v Keni putovala?

Región Turkana

Turkana patrí medzi púštne a polopúštne územia s odhadovaným počtom obyvateľov 1 256 162 ľudí. Je jednou z najchudobnejších oblastí Kene. Viac ako 90 % obyvateľov Turkany žije pod hranicou chudoby. Drsné podmienky okolia, odľahlosť, biedna infraštruktúra a zlý prístup k základným službám ešte viac prehlbujú chudobu.

Turkana je oblasťou náchylnou na suchá, ktoré sú čoraz dlhšie. Dažde sú čoraz zriedkavejšie, nepravidelné a až polovica ročného úhrnu (100 – 350 mm) spadne v priebehu 2-3 dní. Keďže rok 2016 nepriniesol takmer žiadne dažde, už začiatkom roku 2017 vyhlásila národná a miestna vláda, že súčasná situácia v oblasti je alarmujúca.

Ľudia musia každodenne prejsť k vodnému zdroju až 15 km, pastieri aj dvojnásobok. S pretrvávajúcim nedostatkom vody narastajú aj konflikty medzi miestnymi komunitami o vodné zdroje.

Región Marsabit

Marsabit patrí medzi najchudobnejšie regióny Kene. Ide o druhú najväčšiu administratívnu oblasť krajiny s rozlohou takmer 67 tisíc km². Väčšina obyvateľstva žije pastierskym spôsobom života. Klimatické podmienky sa zhoršujú, na zrážky sa nedá spoľahnúť ani v období dažďov. Aktuálne trpí hladom v dôsledku sucha 150 000 domácností Marsabitu, ich počet neustále narastá.

Kvôli suchu vymiera pastierskemu obyvateľstvu dobytok, ľudia tak prichádzajú o jediný zdroj obživy. Pastieri opúšťajú svoje rodiny na čoraz dlhšie obdobie, aby našli vodu a pastvu pre zvyšné kusy dobytka. Nechávajú za sebou ženy, deti a starších ľudí, u ktorých sa zvyšuje počet podvyživených. Aj vďaka zbierke Spolu pre Keňu budú môcť Saleziáni don Bosca zrealizovať v meste Korr, oblasť Marsabit, výživové programy pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a zlepšiť prístup k pitnej vode.